PANUNUMPA SA LINGKOD BAYAN


Ako’y isang lingkod-bayan
Katungkulan ko ang maglingkod
Nang buong katapatan at kahusayan
At makatulong sa katatagan
At kaunlaran ng aking bayan.


Magiging bahagi ako
Ng kaayusan at kapayapaan
Sa pamahalaan
At magiging halimbawa ako
Ng isang mamamayang masunurin
At nagpapatupad ng mga umiiral
Na batas at alituntunin
Nang pantay-pantay
At walang kinikilingan


Magsisikap akong patuloy
Na maragdagan
Ang aking kabatiran at kaalaman
Ang bawat sandali ay ituturing
Kong gintong butil
Na gagawin kong kapaki-pakinabang.


Lagi kong isasaalang-alang
Ang interes ng nakakarami
Bago ang pansarili kong kapakanan
Isusulong ko ang mga programa ng
Mag-aangat sa antas ng kabuhayan
Ng mga mahihirap
At aktibo akong makikibahagi
Para sa mga dakilang layunin sa lipunanan.